Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3581518
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Xương Lâm

Lạng Giang, Bắc Giang
3581518
c0xuonglamlg.bacgiang@moet.edu.vn